Prawo cywilne

Na nasz zespół składają się prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw sądowych, których istotna część zakończyła się pomyślnie dla naszych Klientów.

Z zakresu spraw cywilnych kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sądowych spraw procesowych jak i nieprocesowych, związanych z wszelkimi aspektami działalności podmiotów gospodarczych.

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa zobowiązaniowego. Specjalizujemy się w dochodzeniu odszkodowań powstałych na tle wykonywania wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych.

Sprawy prowadzone przez nas obejmują także prawa rzeczowe, ubezpieczeniowe, odszkodowawcze. Prowadzimy ponadto sprawy z zakresu prawa rodzinnego oraz prawa pracy jak również sprawy o ochronę dóbr osobistych.

Nasz zespół posiada duże doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów działających w całej branży TSL (transport, spedycja, logistyka). W szczególności prawnicy kancelarii specjalizują się w prawie obejmującym międzynarodowy przewóz drogowy towarów (Konwencja CMR).

Doradzamy wszystkim podmiotom w rozwiązywaniu ich problemów począwszy od opinii prawnych po reprezentowanie interesów naszych Klientów przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz przed sądami arbitrażowymi.

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego obejmuje udzielanie porad prawnych oraz reprezentowanie przed sądami w sprawach z zakresu m.in.

 • prawa zobowiązań – m.in. powództwa o zapłatę, o odszkodowanie, o zadośćuczynienie;
 • prawa rzeczowego – m.in. ochrona prawa własności, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności, zasiedzenie;
 • spadki – m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, sprawy o zachowek;
 • sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego – m.in. sprawy o rozwód, separację, alimenty.

Prawo karne

Oferujemy natychmiastową pomoc w sprawach z zakresu prawa karnego.

Jesteśmy zespołem na który składają się prawnicy z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu sprawach karnych jako obrońcy oskarżonych jak również pełnomocnicy pokrzywdzonych.

Zajmujemy się zarówno sprawami z zakresu tzw. przestępczości pospolitej jak również przestępczości zorganizowanej. W ramach prac zajmujemy się także przestępczością gospodarczą tzw. przestępczością ‘’białych kołnierzyków’’ (white collar crime).

Pomoc prawna z zakresu prawa karnego obejmuje m.in.

 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym jak również na etapie postępowania przygotowawczego;
 • obrona w sprawach o wykroczenia;
 • pomoc prawna na etapie postepowania wykonawczego;
 • reprezentowanie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym (w tym sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia i występowanie przed sądem w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego).

Prawo przewozowe

Cieszy się wieloletnim doświadczeniem oraz bogatą wiedzą z zakresu szeroko rozumianego prawa przewozowego zarówno w aspekcie międzynarodowym jak i krajowym.

Prawnicy kancelarii oferują kompleksową obsługę prawną zarówno dużym przedsiębiorstwom zajmującym się przewozem towarów jak również małym i średnim firmom.

Zakres świadczonych usług obejmuje sporządzanie projektów i opiniowanie umów przewozu oraz spedycji jak również innych umów regulujących zobowiązania stron.

Oferujemy pomoc prawną obejmującą w szczególności:

 • obsługę prawną przedsiębiorców świadczących usługi przewozowe i spedycyjne;
 • wsparcie przy przygotowywaniu i negocjowaniu umów transportowych;
 • opracowywanie ogólnych warunków przewozu;
 • rozwiązywanie sporów związanych wykonywaniem umów przewozu i spedycji;
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców i dalszych przewoźników;
 • kontakt z ubezpieczycielami;
 • zastępstwo procesowe przed sądami polskimi i niemieckimi z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa transportowego (Konwencja CMR);
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zatrudniania pracowników, w tym reguł czasu pracy kierowców, metod obliczania wynagrodzenia, wykonywania przewozów poza granicami Polski, przewozu towarów wartościowych i niebezpiecznych itp.;
 • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej, w tym przed Wojewódzkimi Inspektorami Transportu Drogowego oraz przed Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

Prawo pracy

Prawo pracy to jedna z gałęzi prawa zajmująca się regulacją stosunków pomiędzy pracodawcami a pracownikami. Określa ono, jakie zasady powinny panować między nimi, jakie zobowiązania, prawa i obowiązki posiada każda ze stron. Źródłem norm jest tutaj Kodeks pracy

Do zakresu świadczonych przez nas usług prawnych należą sprawy w zakresu prawa pracy.

Zespół naszych prawników dzięki wieloletniemu doświadczeniu i prowadzeniu szeregu spraw z zakresu prawa pracy posiada bogatą wiedzę co umożliwia nam świadczenie pomocy prawnej na najwyższym poziomie.

Nasza kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług z zakresu prawa pracy. Począwszy od doradztwa prawnego aż po reprezentację przed sądem pracy pracodawców oraz pracowników, w szczególności w procesach których przedmiotem jest:

 • zapłata odszkodowania lub zadośćuczynienia za wypadek w pracy lub w drodze do pracy;
 • zapłata odszkodowania w innych sporach z zakresu prawa pracy;
 • nawiązywanie, zmiana lub rozwiązywanie stosunków pracy;
 • ustalenie stosunku pracy;
 • dyskryminacja, mobbing i molestowanie;

Ponadto w zakres usług świadczonych przez naszych prawników wchodzi również:

 • sporządzanie umów o pracę,  kontraktów menadżerskich, klauzule o tajemnicy przedsiębiorstwa; klauzule o zakazie konkurencji;
 • sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień stron, rozwiązań umów o pracę bez wypowiedzenia, wypowiedzeń zmieniających i porozumień zmieniających, powierzenia pracownikowi innej pracy;
 • sporządzenie regulaminu wynagradzania;
 • sporządzenie regulamin pracy.

Prawo administracyjne

Świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. Zakres prac obejmuje reprezentację swoich Klientów w postepowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej na każdym etapie toczącej się procedury.

Zespół świadczy pomoc prawną:

 • w sprawach skarg i wniosków,
 • w sprawach o wydawanie zaświadczeń,
 • w sprawach podatkowych,
 • w sprawach z zakresu ochrony środowiska,
 • w sprawie dostępu do informacji stanowiących tajemnicę służbową.

Prawo gospodarcze i handlowe

W swojej działalności koncentrujemy się w dużej mierze na udzielaniu pomocy podmiotom rozpoczynającym działalność gospodarczą. Oferujemy pomoc w zakresie doboru odpowiedniej formy prawnej nowego przedsięwzięcia jak również jej analizę, tak żeby młody przedsiębiorca był w pełni usatysfakcjonowany.

W ramach usług dla podmiotów rozpoczynających przygodę z własnym biznesem kancelaria zapewnia szybkie i efektywne przeprowadzenie rejestracji nowych podmiotów.

Ponadto świadczymy usługi polegające na zakładaniu spółek, ich przekształcaniu, likwidacji, łączenia i ich podziału.

Nasz zespół w ramach prac opracowuje m.in. projekty umów i statutów spółek cywilnych jak również spółek prawa handlowego.

W zakresie prawa gospodarczego oraz handlowego oferujemy m.in.

 • pomoc prawną przy zakładaniu i łączeniu spółek prawa handlowego;
 • rejestrowanie podmiotów gospodarczych w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz dokonywanie w nim zmian;
 • przygotowanie, opiniowanie oraz analizowanie wszelkiego rodzaju umów cywilnoprawnych (m.in. umów najmu, pożyczki, leasingu, zlecenia, o dzieło, poręczenia, agencyjnej, ubezpieczenia, rachunku bankowego, sprzedaży);
 • weryfikację kontrahentów pod kątem ich kondycji oraz wiarygodności płatniczej;
 • negocjowanie umów handlowych;
 • sprzedaż gotowych spółek prawa handlowego

Postępowanie egzekucyjne

Nasz zespół oferuje kompleksową pomoc w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Pomoc obejmuje w szczególności:

 • reprezentację wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym;
 • reprezentację dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym;
 • przygotowywanie i weryfikację wniosków egzekucyjnych;
 • przygotowywanie i weryfikację skarg na czynności komornika;
 • przygotowywanie i weryfikację odwołań od orzeczeń sądowych podlegających wykonaniu w drodze egzekucji;
 • przygotowywanie i weryfikację odwołań od orzeczeń wydanych przez sąd w postępowaniu egzekucyjnym;
 • egzekucję roszczeń alimentacyjnych;
 • egzekucję roszczeń;
 • powództwa przeciw egzekucyjne, ochrona osób trzecich i małżonka w postępowaniu egzekucyjnym;
 • egzekucję z ruchomości;
 • egzekucję z nieruchomości.