Pełna księgowość

Nasza Agencja Biznesowa Questum specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych określanej zwykle mianem “pełna księgowość”. Jako biuro rachunkowe przyjmujemy najróżniejsze zlecenia – od obsługi firm bazujących na księgowości w formie ksiąg handlowych, przez prowadzenie ksiąg w formie książki przychodów i rozchodów. Jesteśmy w stanie podjąć się także innych zadań związanych z księgowością – nasze biuro księgowe posiada doświadczenie również w prowadzeniu rozliczeń, przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz obliczaniu wynagrodzeń osób zatrudnionych. Poniżej zawieramy pełną listę naszych usług:

Księgi handlowe

 • Kompleksowo obsłużymy firmę prowadzącą księgowość w formie ksiąg handlowych.
 • W ramach usługi, po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu, przygotujemy Politykę rachunkowości oraz ułożymy odpowiedni Plan kont.
 • Doradzimy także optymalną formę opodatkowania oraz przygotujemy dokumenty do urzędów. W razie potrzeby przygotujemy także procedurę obiegu dokumentów w Twojej firmie.
 • Księgowość prowadzimy zgodnie z Ustawą o rachunkowości, oraz Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. W razie konieczności wyprostujemy zaległości, lub odtworzymy księgi na podstawie zachowanych dokumentów.

Podatek dochodowy

 • W odpowiednich terminach poinformujemy Cię o należnych zaliczkach na podatek dochodowy.
 • Rozliczenia VAT
 • W ramach podstawowej usługi prowadzimy rejestry oraz rozliczamy podatek VAT, a także obliczamy zaliczki na podatek dochodowy.

Środki trwałe i WNiP

 • Poprowadzimy rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w razie potrzeby rejestr wyposażenia.
 • Zaproponujemy najkorzystniejszą metodę amortyzacji, oraz przygotujemy niezbędną dokumentację.

Kadry i płace

 • W ramach podstawowej usługi przygotujemy umowy dla Twoich pracowników, oraz skonsultujemy ich treść z naszymi prawnikami.
 • Udostępnimy Ci szereg wzorów dokumentów niezbędnych przy zatrudnianiu pracownika. Doradzimy optymalną formę zatrudnienia.
 • Obliczymy wynagrodzenie na podstawie listy obecności.
 • Rozliczymy zaliczki na podatek dochodowy, a także wyliczymy należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Raportowanie

 • W umówionym terminie zamkniemy miesiąc i przygotujemy dla Ciebie zestawienia zawierające informacje finansowe na temat Twojej firmy, takie jak struktura przychodu oraz kosztów, wypracowany zysk, suma aktywów trwałych i obrotowych, suma zobowiązań i wiele innych.
 • W zależności od potrzeb przygotujemy też raport z wiekowania rozrachunków, oraz aktualny Rachunek zysków i strat, Bilans i Rachunek przepływów pieniężnych.

Odbiór dokumentów

 • W cenie usługi odbierzemy od Ciebie dokumenty. Jeśli prowadzisz większą działalność i posiadasz odpowiednie oprogramowanie to możemy świadczyć usługi w siedzibie Twojej firmy, lub zdalnie.

Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

 • Poprowadzimy księgowość w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów. Zapewnimy prawidłowość i terminowość zapisów, oraz odliczeń.

Podatek dochodowy

 • W odpowiednich terminach poinformujemy Cię o należnych zaliczkach na podatek dochodowy.

Rozliczenia VAT

 • W ramach podstawowej usługi prowadzimy rejestry oraz rozliczamy podatek VAT, a także obliczamy zaliczki na podatek dochodowy.

Środki trwałe i WNiP

 • Poprowadzimy rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w razie potrzeby rejestr wyposażenia.
 • Zaproponujemy najkorzystniejszą metodę amortyzacji, oraz przygotujemy niezbędną dokumentację.

Raportowanie

 • W umówionym terminie zamkniemy miesiąc i przygotujemy dla Ciebie zestawienia zawierające informacje finansowe na temat Twojej firmy, takie jak struktura przychodu oraz kosztów, wypracowany zysk.

Odbiór dokumentów

 • W cenie usługi odbierzemy od Ciebie dokumenty. Jeśli prowadzisz większą działalność i posiadasz odpowiednie oprogramowanie to możemy świadczyć usługi w siedzibie Twojej firmy, lub zdalnie.

Kadry i płace

Przygotowanie dokumentacji

 • W ramach podstawowej usługi przygotujemy umowy dla Twoich pracowników, oraz skonsultujemy ich treść z naszymi prawnikami.
 • Udostępnimy Ci szereg wzorów dokumentów niezbędnych przy zatrudnianiu pracownika.
 • Doradzimy optymalną formę zatrudnienia.

Wynagrodzenia

 • Obliczymy wynagrodzenie na podstawie listy obecności lub na podstawie innych dostarczonych dokumentów.
 • Wystawimy odpowiednie rachunki do umów zlecenie lub umów o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia

 • Rozliczymy zaliczki na podatek dochodowy, a także wyliczymy należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Sprawozdania finansowe

 • Przygotowujemy sprawozdania finansowe w uzgodnionych terminach na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez nasze biuro, a także na podstawie zapisów prowadzonych przez inne biura lub we własnym zakresie.
 • Odtwarzamy księgi rachunkowe na podstawie zachowanej dokumentacji.

Koszt wykonania sprawozdania finansowego roku obrotowego prowadzonego w całości przez nasze biuro jest równy jednej średniomiesięcznej opłacie za prowadzenie księgowości.

Koszt wykonania sprawozdanie finansowego roku obrotowego nie prowadzonego w całości przez nasze biuro jest wyceniany indywidualnie w zależności od nakładu pracy.

Monety

Reprezentacja przed urzędami i w razie kontroli

 • Komunikacja z administracją państwową odbywa się w ramach podstawowej usługi prowadzenia księgowości przez nasze biuro.
 • Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z pomocy w związku z prowadzoną kontrolą dla firm bez umowy, polegającej na reprezentowaniu jej przed organami państwowymi.