Pełna księgowość

Nasza Agencja Biznesowa Questum specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych określanej zwykle mianem “pełna księgowość”. Jako biuro rachunkowe przyjmujemy najróżniejsze zlecenia – od obsługi firm bazujących na księgowości w formie ksiąg handlowych, przez prowadzenie ksiąg w formie książki przychodów i rozchodów. Jesteśmy w stanie podjąć się także innych zadań związanych z księgowością – nasze biuro księgowe posiada doświadczenie również w prowadzeniu rozliczeń, przygotowywaniu sprawozdań finansowych oraz obliczaniu wynagrodzeń osób zatrudnionych. Dobre biuro rachunkowe to podstawa, możemy zagwarantować że oferowana przez nas pełna księgowość spełni wszelkie Państwa oczekiwania. Poniżej zawieramy pełną listę usług oferowanych przez nasze biuro rachunkowe:

Księgi handlowe

 • Kompleksowo obsłużymy firmę prowadzącą księgowość w formie ksiąg handlowych.
 • W ramach usługi, po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu, przygotujemy Politykę rachunkowości oraz ułożymy odpowiedni Plan kont.
 • Doradzimy także optymalną formę opodatkowania oraz przygotujemy dokumenty do urzędów. W razie potrzeby przygotujemy także procedurę obiegu dokumentów w Twojej firmie.
 • Księgowość prowadzimy zgodnie z Ustawą o rachunkowości, oraz Krajowymi i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. W razie konieczności wyprostujemy zaległości, lub odtworzymy księgi na podstawie zachowanych dokumentów.

Podatek dochodowy

 • W odpowiednich terminach poinformujemy Cię o należnych zaliczkach na podatek dochodowy.
 • Rozliczenia VAT
 • W ramach podstawowej usługi prowadzimy rejestry oraz rozliczamy podatek VAT, a także obliczamy zaliczki na podatek dochodowy.

Środki trwałe i WNiP

 • Poprowadzimy rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w razie potrzeby rejestr wyposażenia.
 • Zaproponujemy najkorzystniejszą metodę amortyzacji, oraz przygotujemy niezbędną dokumentację.

Kadry i płace

 • W ramach podstawowej usługi przygotujemy umowy dla Twoich pracowników, oraz skonsultujemy ich treść z naszymi prawnikami.
 • Udostępnimy Ci szereg wzorów dokumentów niezbędnych przy zatrudnianiu pracownika. Doradzimy optymalną formę zatrudnienia.
 • Obliczymy wynagrodzenie na podstawie listy obecności.
 • Rozliczymy zaliczki na podatek dochodowy, a także wyliczymy należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Raportowanie

 • W umówionym terminie zamkniemy miesiąc i przygotujemy dla Ciebie zestawienia zawierające informacje finansowe na temat Twojej firmy, takie jak struktura przychodu oraz kosztów, wypracowany zysk, suma aktywów trwałych i obrotowych, suma zobowiązań i wiele innych.
 • W zależności od potrzeb przygotujemy też raport z wiekowania rozrachunków, oraz aktualny Rachunek zysków i strat, Bilans i Rachunek przepływów pieniężnych.

Odbiór dokumentów

 • W cenie usługi odbierzemy od Ciebie dokumenty. Jeśli prowadzisz większą działalność i posiadasz odpowiednie oprogramowanie to możemy świadczyć usługi w siedzibie Twojej firmy, lub zdalnie.

Książka przychodów i rozchodów

Książka przychodów i rozchodów

 • Poprowadzimy księgowość w formie podatkowej książki przychodów i rozchodów. Zapewnimy prawidłowość i terminowość zapisów, oraz odliczeń.

Podatek dochodowy

 • W odpowiednich terminach poinformujemy Cię o należnych zaliczkach na podatek dochodowy.

Rozliczenia VAT

 • W ramach podstawowej usługi prowadzimy rejestry oraz rozliczamy podatek VAT, a także obliczamy zaliczki na podatek dochodowy.

Środki trwałe i WNiP

 • Poprowadzimy rejestry środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także w razie potrzeby rejestr wyposażenia.
 • Zaproponujemy najkorzystniejszą metodę amortyzacji, oraz przygotujemy niezbędną dokumentację.

Raportowanie

 • W umówionym terminie zamkniemy miesiąc i przygotujemy dla Ciebie zestawienia zawierające informacje finansowe na temat Twojej firmy, takie jak struktura przychodu oraz kosztów, wypracowany zysk.

Odbiór dokumentów

 • W cenie usługi odbierzemy od Ciebie dokumenty. Jeśli prowadzisz większą działalność i posiadasz odpowiednie oprogramowanie to możemy świadczyć usługi w siedzibie Twojej firmy, lub zdalnie.

Kadry i płace

Przygotowanie dokumentacji

 • W ramach podstawowej usługi przygotujemy umowy dla Twoich pracowników, oraz skonsultujemy ich treść z naszymi prawnikami.
 • Udostępnimy Ci szereg wzorów dokumentów niezbędnych przy zatrudnianiu pracownika.
 • Doradzimy optymalną formę zatrudnienia.

Wynagrodzenia

 • Obliczymy wynagrodzenie na podstawie listy obecności lub na podstawie innych dostarczonych dokumentów.
 • Wystawimy odpowiednie rachunki do umów zlecenie lub umów o dzieło zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozliczenia

 • Rozliczymy zaliczki na podatek dochodowy, a także wyliczymy należne składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Sprawozdania finansowe

 • Przygotowujemy sprawozdania finansowe w uzgodnionych terminach na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych przez nasze biuro, a także na podstawie zapisów prowadzonych przez inne biura lub we własnym zakresie.
 • Odtwarzamy księgi rachunkowe na podstawie zachowanej dokumentacji.

Koszt wykonania sprawozdania finansowego roku obrotowego prowadzonego w całości przez nasze biuro jest równy jednej średniomiesięcznej opłacie za prowadzenie księgowości.

Koszt wykonania sprawozdanie finansowego roku obrotowego nie prowadzonego w całości przez nasze biuro jest wyceniany indywidualnie w zależności od nakładu pracy.

Monety

Reprezentacja przed urzędami i w razie kontroli

 • Komunikacja z administracją państwową odbywa się w ramach podstawowej usługi prowadzenia księgowości przez nasze biuro.
 • Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z pomocy w związku z prowadzoną kontrolą dla firm bez umowy, polegającej na reprezentowaniu jej przed organami państwowymi.